Reglement

De Nunspeetse Lentetocht wordt georganiseerd door de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet. De Nunspeetse Lentetocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
Deelnemers dienen zelf

 • zorg te dragen voor een toereikende lichamelijke conditie
 • zorg te dragen voor een adequate voorbereiding op de wandeltocht,
 • zorg te dragen voor goede kleding en schoeisel,
 • zorg te dragen voor voldoende en geschikt eten en drinken en
 • het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel de deelname te beëindigen.


Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de de Nunspeetse Lentetocht worden bepaald. Er is géén limiet aan de inschrijving gesteld.
Deelname zonder startbewijs is niet toegestaan. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

De Nunspeetse Lentetocht kent twee afstanden: 15 of 30 km.

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op rechterbeen wordt overgebracht. Daarom is niet toegestaan:

 • gebruik te maken van één of meer voorwerpen die lichaamsfunctie(s), nodig om te wandelen,
 • in overwegende mate en anders dan als prothese aan- of vervullen, dan wel ondersteunen,
 • een wandelstok is toegestaan,
 • gebruik te maken van een vervoermiddel of
 • in looppas voort te bewegen (hardlopen).

Het parcours is niet ingericht op rolstoelen en het gebruik van buggy’s, wandelwagens en bolderwagens.

Het parcours is wel geschikt voor de nordic walkers.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Tijdens de Nunspeetse Lentetocht is het deelnemers verboden:

 • op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid,
 • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden,
 • reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie van de Nunspeetse Lentetocht,
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren,
 • een ernstige mate van hinder veroorzaken voor andere deelnemers,
 • afval op straat te deponeren, dit dient in de daartoe geëigende vuilcontainers e.d. die langs het parcours staan gedeponeerd te worden of men dient het afval zelf bij zich te houden en bij start/finish locatie te deponeren in de vuilcontainer.

De hond mag mee mits deze kort aangelijnd is. De hond dient gesocialiseerd te zijn en ontlasting dient meteen te worden opgeruimd met een eigen mee te brengen hondenpoepzak.

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

Alle deelnemers starten en melden af op de Start- en Finishlocatie (parkeerplaats Hotel Vennendal te Nunspeet).

Een geldige start wordt verkregen door een startbewijs te kopen aan de balie “kaartverkoop” of door vóórinschrijving via www.nunspeetselentetocht.nl

Een geldige afmelding wordt verkregen doordat de deelnemer zijn startbewijs laat aftekenen bij de finish. Dit is mogelijk tot 17.00 uur.

De starttijden zijn:

 • 08.00 - 10.00 uur 15 km. wandelen
 • 08.00 - 10.00 uur 30 km. wandelen


Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens1990 blijven tijdens de Nunspeetse Lentetocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname. Met het inschrijven voor de Nunspeetse Lentetocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

De Nunspeetse Lentetocht respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door de Nunspeetse Lentetocht in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de Nunspeetse Lentetocht te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden.

U heeft steeds recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Nunspeetse Lentetocht is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte en/of overlijden van deelnemers of verlies van bezittingen.

De Nunspeetse Lentetocht behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Nunspeetse Lentetocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de Nunspeetse Lentetocht kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere gemaakte kosten.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Nunspeetse Lentetocht. De organisatie van de Nunspeetse Lentetocht draagt er zorg voor dat dit Reglement door publicatie of anderszins voor iedere deelnemer voldoende bekend is.

Nunspeetse Lentetocht

4 juni 2022

 • 15 en 30 km
 • Gratis koffie aan de start
 • Deelname kost €5,00
 • Wandelbond-leden €4,00
 • Kinderen tot 16 jaar €2,00
 • Start van 08:00 tot 10:00 uur

 

Blijf op de hoogte